DS405拼接处理器

DS405 是四通道高端 10 位电视墙处理器,具备三维去隔行、低角度平滑算法和 3:2 / 2:2 电影模式 4k2k 视频处理功能。它能作图像分割、裁剪、影像位置分配和逐点边框补偿调整。影像同步功能可以确保同步显示完整的视频墙。